Wij zorgen voor een positieve impact op de maatschappij

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen zorgen wij voor een positieve impact op de maatschappij.
Wij zijn Enveloprint – een drukkerij die voor integriteit, loyaliteit en respect staat. Wij helpen bedrijven met het tastbaar maken van hun communicatie op een duurzame manier. Onze 150 medewerkers werken dagelijks met passie voor merken zoals Rabobank, Univé, KWF en Pontmeyer. 

Wij betalen al onze medewerkers conform de geldende grafische CAO of zelfs daarboven, maar wij zien er ook op toe dat alle partijen in de keten dit ook naar hun medewerkers doen.

Onze jaren lange ervaring als grafisch specialist hebben ervoor gezorgd dat wij de markt en onze positie in deze markt als geen ander kennen. Daardoor weten we gerelateerde problemen op te lossen. 

Door in onze dagelijkse activiteiten onszelf te focussen op het realiseren van de juiste balans tussen mens, milieu en winst, waarbij dit afgestemd met alle belanghebbenden is dit verankerd in al onze bedrijfsprocessen, met als doel om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact te hebben op de maatschappij terwijl we financieel gezond blijven.
milieu-impact

Ecologische voetafdruk

In de maatschappij heerst het beeld van de grafische industrie dat deze niet duurzaam zou zijn, of zelfs slecht voor het milieu vanwege de ontbossing. Dit zijn aannames waar wij al jaren tegen vechten. Wij leveren onze producten namelijk op FSC®-papier, wat wil zeggen dat de bossen van ons papier duurzaam worden beheerd. wat betekend dat voor iedere gekapte boom tenminste 1 nieuwe boom wordt aangeplant. 

Digitale uitingen worden veelal gezien als een duurzamere optie, alleen valt dit echter tegen want datacenters gebruiken grote hoeveelheden energie en hebben een enorme hoge CO2 uitstoot.

CO2-uitstoot
Wij verwachten dat de komende jaren niet zozeer in het teken zal staan van energiereductie als wel het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot en plannen om deze uitstoot terug te dringen of te compenseren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze ketenpartners waarin ieder zijn steentje bij moet dragen. Wij willen samen met ketenpartners toe werken naar de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs, dit doen we met ons motto: meten is weten.

Energietransitie
De energie transitie is een onderwerp waar de gehele maatschappij mee te maken heeft. Energiereductie is in ons geval altijd gestuurd door de meerjarenafspraak die wij met de overheid gemaakt hebben. Zelf energie opwekken, groene energie inkopen, warmte terugwinnen in het productieproces en energie besparen door te investeren in moderne machines en al onze vestigingen samen te voegen. Dit heeft ons geholpen om ons energieverbruik te reduceren.

toekomstbeeld

Onze visie

Als één van de grootste (enveloppen)drukkerijen in de Benelux, investeren wij continu in duurzame productiemiddelen en procesoptimalisatie. Onze medewerkers zullen hun energie dagelijks inzetten om klanten te voorzien van een positieve ervaring. Door te reflecteren op onze service, zorgen wij ervoor dat onze waarden actief worden nagestreefd.
Leer ons kennen
hergebruik

Circulaire economie

Eén circulaire economie houdt in dat grondstoffen, onderdelen een producten hun waarde behouden. Het circulaire model gaat ervan uit dat de producten van nu, na gebruik worden omgezet in grondstoffen zodat de materialen waaruit een product bestaat, opnieuw gebruikt worden. Door dit proces zorgvuldig te reguleren zorgt het ervoor dat wij voor geen of minimale afval zorgen.

De inkt in onze producten
Al jaren geleden zijn wij gestopt met het gebruiken van chemicaliën voor de vervaardiging van de drukplaten. Wij werken met proces loze of chemievrije (chemiearme)  ontwikkelmethodes om de impact om het milieu te minimaliseren.

In ons proces wordt er gebruik gemaakt van bio-inkten. Dit zijn inkten die zijn gemaakt op basis van plantaardige olie.  In tegenstelling tot de minerale oliën uit aardolie is dit een effectieve oplossing om onze impact op het milieu te minimaliseren.

Het papier dat we gebruiken
Wij gebruiken FSC® gecertificeerd papier, dit houdt in dat het papier afkomstig is van duurzaam beheerde bossen en gekapte bomen herplant worden. Dit betekent dat er geen sprake is van ontbossing.

Na meerdere procesoptimalisatie over de jaren heen, zijn we nu tot het punt gekomen dat het papier  8 maal hergebruikt kan worden voordat de vezel versleten is. Als het papier eenmaal versleten is, zal de overgebleven pulp gebruikt worden voor de ontwikkeling van verpakkingen.

Door onze maatschappelijke verantwoording als papierverwerker minimaliseren wij de impact van onze producten op het milieu, dit is vastgelegd in de papiervezelconvenanten. Wij zijn aangesloten bij de PRN (Stichting Papier Recycling Nederland), de partij die deze afspraken maakt, monitort en de papierinzameling faciliteert met het motto: “de vervuiler betaald”.

De uitdaging is om zo min mogelijk oud papier te veroorzaken. Door continu te investeren in ons moderne machinepark wordt er gezorgd voor een minimalisering van oud papier en voor een lage(re) graad van papier inschiet, dat wordt gebruikt om producties op kleur te brengen.

De verpakkingen van onze producten
Onze producten worden getransporteerd op houten pallets en worden verpakt met karton, waarin beide gevallen de materialen worden hergebruikt.
besparen

Duurzame productie

Voor ons is het van belang dat de productie duurzaam is omdat wij willen dat de wereld groener wordt. Wij investeren continu in de optimalisatie van ons proces om ervoor te zorgen dat alles efficiënter en effectiever verloopt. Zodat wij minder negatieve impact hebben op de natuur en meer positieve impact op de maatschappij.
Materialen
Bij de productie van ons drukwerk wordt in 99,8% van de gevallen gebruik gemaakt van FSC® gecertificeerd papier. Wij maken gebruik van BIO inkten, niet eetbaar maar wel van plantaardige materialen en ze zijn biologisch afbreekbaar. De inkten zijn zonder oplosmiddel en zonder kobalt.

De pallets waar onze producten op worden getransporteerd, worden in geseald met recyclebaar folie en we zijn momenteel bezig met het testen van rekbaar papier. We gaan voorzichtig om met de pallets en hergebruiken ze.
Drukplaten
Voor onze drukwerk waaronder bijvoorbeeld het bedrukken van enveloppen worden drukplaten gebruikt, deze drukplaten worden ontzilvert gerecycled en weer opnieuw tot drukplaat verwerkt. Het ontwikkel procedé van de drukplaten gaat met low migratie, dat betekent dat het residu van het uitwassen als bedrijfsafval afgevoerd mag worden en geen chemisch afval wordt.

De drukplaten worden gereinigd met spoelwater, dit spoelwater is niet chemisch en mag geloosd worden in oppervlaktewater. De druklakken op onze platen zijn water gedragen lakken.
Transport
Om onze producten van A tot Z te krijgen, moeten wij ze transporteren. De vrachtwagens waar wij onze producten in transporteren bevatten euro6 motoren. Wij bieden klanten de mogelijkheid om hun producten te transporteren in elektrische voertuigen of kan CO2 uitstoot worden afgekocht door middel van een toeslag.
Energie
De energie die wij gebruiken worden opgewekt door onze zonnepanelen op onze daken. Het tekort aan energie wordt groen ingekocht bij leveranciers. Wij hebben besloten om ons aan te sluiten bij de overheid die ons tot doel stelt jaarlijks een besparing in energie te realiseren.

Inmiddels is een groot deel van onze verlichtingen vervangen door ledverlichting. In vrijwel alle ruimtes in onze gebouwen wordt gebruik gemaakt van bewegingsmelders die ervoor zorgen dat energieverbruik wordt teruggedrongen.

Ons gasverbruik wordt drastisch teruggedrongen door de warmte van onze machines terug te winnen en te gebruiken voor verwarming van ruimtes. Deze innovatie heeft ons geholpen om 80% reductie in gasverbruik te realiseren.
maatschappij

Maatschappelijk betrokken

Wij vinden het belangrijk om terug te geven aan de maatschappij omdat we mensen graag gelukkig zien. Door maatschappelijke betrokken te blijven, ontstaat er een diepgaand gevoel van voldoening.

Onze medewerkers
Om onze waarderingen in medewerkers aan te tonen, zorgen wij dat er voldoende aandacht is voor problemen en zoeken we gezamenlijk voor passende oplossingen. Door onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om preventieve medische onderzoeken (PMO) uit te laten voeren en regelmatig een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uit te voeren, biedt het ons kansen om zaken vroegtijdig te identificeren en deze te verbeteren.

Arbeidsparticipatie
Het is van belang dat alle organisaties ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Door dit te erkennen, zorgen wij dat er banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking om hen een gevoel van voldoening te geven. Binnen Enveloprint zijn er meerdere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die of in dienst zijn of gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkvoorziening.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat er maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt en alle soorten werknemers een kans krijgen. Door te streven naar diversiteit en inclusiviteit, volgen wij onze kernwaarden en wakkeren wij de saamhorigheid van onze organisatie aan. Dit doen wij om het werkgeluk te verhogen en om bij te dragen aan de levendigheid binnen onze organisatie.

Arbeidsomstandigheden
De benodigde materialen voor de vervaardiging van enveloppen en of drukwerk worden binnen Europa ingekocht. Binnen Europa liggen strenge richtlijnen ten aanzien van kinderarbeid, minimumloon en werkomstandigheden. Al onze partners voldoen aan deze gestelde eisen.

Onze ervaring met internationale afnemers die van ons een zogenaamde Social Code of Conduct wensen, hierin verklaren wij dat de arbeidsomstandigheden in onze keten goed zijn. Door mee te werken aan deze vragenlijsten en verplichtingen die we onszelf opleggen, heeft het nog nooit tot problemen of onwenselijk gedrag (in de keten) geleid.

Wij kunnen niet wachten om van je te horen

Als jij geïnteresseerd bent in een samenwerking of als jij meer over ons te weten wil komen. Staan wij klaar om naar je te luisteren en samen tot een oplossing te komen.
Contact Opnemen Enveloprint
terug